Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
 • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren')

 • Manuskriptfilen er i et Microsoft Word-, OpenOffice-, RTF- eller WordPerfect-dokumentfilformat (ikke PDF).

 • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere .

 • Tabeller, figurer og illustrationer er indsat i teksten hvor forfatteren ønsker det. Forfatteren har undersøgt spørgsmål om ophavsret til tabeller, figurer og illustrationer fremstillet af andre, og indhentet tilladelse til brug.

 • Forfatteren bekræfter at manuskriptet er anonymiseret af hensyn til double-blind peer review, se instruktionen Sikring af en blindbedømmelse .
 • Jeg ønsker min artikel i et bestemt nummer af Cepra-striben. Angiv nedenfor (kommentarfeltet) hvilket nummer

Retningslinjer for forfattere

 • Overskrift
 • Manchet: Manus skal indeholde et kort resumé (100 ord). Resumé sammenfatter artiklens indhold og formål, ligesom forfatterne bedes angive max. 6 nøgleord. Såfremt originalsproget er engelsk, skal der vedlægges et dansk resumé samt danske nøgleord med mindre andet er aftalt med redaktionen.
 • Brødtekst: Her skriver du teksten, der må fylde max. 5.600 ord inkl. manchet, forfatteroplysninger og litteraturliste. Formateringer af teksten bør begrænses til et minimum. Undgå orddelinger, skiftende skriftstørrelser og skrifttyper, centreret tekst, VERSALER, sidehoved og sidefod, m.m. Anvend kun kursiv, ikke fed eller understregning ved tekst, du ønsker at fremhæve. Minimer brugen af anførselstegn, bindestreger og kursiv. Manuskriptet må indeholde maks. tre overskriftsniveauer.
 • Citater: APA style (se evt. UCN bibliotekets vejledninger)
 • Litteraturhenvisninger: APA style (se evt. UCN bibliotekets vejledninger)
 • Noter: Begræns venligst notet til et minimum og anvend venligst slutnoter
 • Tabeller, figurer og illustrationer: Indsættes i teksten hvor forfatteren ønsker det. Det påhviler artiklens forfatter at undersøge spørgsmål om ophavsret til illustrationer fremstillet af andre, og evt. indhente tilladelse til brug

Sprog: Dansk, norsk, svensk, engelsk

 

Deadlines

Alle artikler vil blive behandlet af redaktionen og sendes til Double-Blind Peer Review. Derfor er det vigtigt, at deadlines overholdes så tekster kan nå igennem den redaktionelle proces og sendes tilbage til forfatteren for yderligere korrektur.

Der er følgende arbejdsgange i processen:

 • Først afleveres din artikel til aftalte deadline
 • Artiklen vurderes af redaktionen og sendes til reviewere, hvis den vurderes klar. Vurderes den ikke klar, sendes redaktionens kommentarer til forfatteren
 • Reviewers kommentarer sendes til forfatteren
 • Forfatteren indsender den tilrettede artikel 7-14 dage efter han/hun har modtaget kommentarerne 
 • Artikler sendes til korrekturlæsning 
 • Eventuelle kommentarer fra korrekturlæser sendes til forfatter, der inden for 2 arbejdsdage sender artiklen retur
 • Artiklen sendes til opsætning på reklamebureau
 • Artiklen udgives

 

Formelle krav

Der kræves en præcis afklaret problemstilling og formål

 • De kan være erfaringsbaseret eller have baggrund i egen forskning indenfor evalueringsområdet
 • De kan være baseret på undersøgelser af evalueringsfaglige relevante forhold, det kan være egne og andres undersøgelser
 • Evt. metode er adækvat beskrevet, anvendt og diskuteret
 • Evt. teori er brugt i forhold til det valgte problem/empiri
 • Der er en litteraturliste med referencer af relevans
 • Konklusionen på artiklen ser vi gerne forholder sig til praksis

 

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Erklæring om beskyttelse af personoplysninger

Tidsskriftet CEPRA-striben opbevarer og behandler følgende personoplysninger om registerede brugere:

Fornavn, Mellemnavn, Efternavn,
Tilhørsforhold
Land
E-mail adres­se
Brugernavn
Adgangskode

Vi deler ikke dine per­so­nop­lys­nin­ger med nogen. Vi opbe­va­rer personoplys­nin­gerne, så læn­ge tidsskriftet er aktivt på internettet. Oplysninger kan blive anvendt internt til sta­ti­sti­ske analyser udelukkende til intern brug.

Du har ret til at anmo­de om ind­sigt, berig­ti­gel­se eller slet­ning af dine per­so­nop­lys­nin­ger. Du kan gøre brug af dine ret­tig­he­der ved at kon­tak­te Trine Lolk Haslam, tlh@ucn.dk