Indsendelser

Dette tidsskrift accepterer ikke indsendelser på nuværende tidspunkt.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
 • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret. (Afviste artikler modtages)
 • Forfatter har undersøgt spørgsmål om ophavsret til illustrationer, figurer  fremstillet af andre, og evt. indhente tilladelse til brug.

Retningslinjer for forfattere

Redaktionelle principper

Alle artikler modtager et redaktionelt feedback af minimum en fagredaktør, samt en gæsteredaktør, som bliver tilknyttet hvert temanummer.
Hensigten med den redaktionelle feedback af artiklerne er at tilvejebringe en vurdering af artiklernes kvalitet med det formål at hjælpe forfatterne med at forbedre formidlingen af deres faglige arbejde.
Denne vurdering sker ud fra nedenstående principper, bl.a. for at sikre en ensartethed i bidragene.

 • Indledningen skal indeholde en introduktion og evt. konkret baggrund for artiklens fokus, som fører frem til en konkret og specifik problemstilling.
 • Der skal være en tydelig struktur, hvor det er let for læseren at se, hvornår noget er teori, empiri, og analyse.
 • Teorien skal være relevant; der skal kun refereres, hvis teorien anvendes (for at undgå name-dropping) og derudover skal teoribrug begrundes
 • Det empiriske set-up skal være udfoldet og der skal redegøres for metodiske overvejelser således, at der er en klar sammenhæng mellem artiklens problemstilling, teori og empiri
 • Konklusionen skal svare på den konkrete og specifikke problemstilling
 • Artiklen kan indeholde perspektiverende overvejelser og kritisk refleksion

Formelle krav

 • Forfatteroplysninger: navn, stilling, uddannelsestitel og ansættelse på forfatteren/forfatterne i ønsket rækkefølge
 • Titel: max. 30 tegn
 • Undertitel: max. 150 tegn.
 • Abstract: max. 150 ord.
 • Brødtekst/manuskriptets længde: mellem 3000-5000 ord. Manuskriptfilen er skrevet i Word.
 • Citater og litteraturhenvisninger: APA skal anvendes som referencestandard (se evt. bibliotekets vejledninger). Litteraturlisten placeres sidst i dokumentet, og benævnes "Litteraturliste". 
 • Noter: helst ingen - hvis det er absolut nødvendigt, skal det være slutnoter
 • Tabeller, figurer og illustrationer: der er i teksten angivet hvor illustrationer, figurer og tabeller skal placeres. Alle illustrationer, figurer og tabeller uploades i separate filer i højest mulige kvalitet. Billeder og figurer uploades i jpg., tiff. eller png. Tabeller kan udarbejdes i Excel eller Word.
 • Ophavsret: Det påhviler artiklens forfatter at undersøge spørgsmål om ophavsret til illustrationer, figurer fremstillet af andre, og evt. indhente tilladelse til brug i tidsskriftet og evt. markedsføring på de sociale medier. Ved anvendelse af billeder skal ophavet angives. 
 • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (afviste artikler modtages).

 

Tidsplan og ansvarsfordeling

Deadlines

Aktivitet

Ansvar

1. dag

Artiklerne afleveres i OJS

Forfattere

+ 21 dage-28 dage

Redaktionen giver feedback

Redaktører og gæsteredaktør

+ 14 dage-21 dage

Artiklerne ændres ud fra feedback

Forfattere

+ 7 dage

Mindre redaktionelle rettelser

Redaktører og gæsteredaktør

+ 7 dage

Korrektur

Korrekturlæser

+ 3 dage

Korrekturgennemgang

Forfattere

+ 7 dage

Layout og opsætning

Grafiker

+ 3 dage

Layoutgennemgang

Redaktører

 

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Erklæring om beskyttelse af personoplysninger

Tidsskriftet UCN Perspektiv opbevarer og behandler følgende personoplysninger om registerede brugere:

Fornavn, Mellemnavn, Efternavn,
Tilhørsforhold
Land
E-mail adres­se
Brugernavn
Adgangskode

Vi deler ikke dine per­so­nop­lys­nin­ger med nogen. Vi opbe­va­rer personoplys­nin­gerne, så læn­ge tidsskriftet er aktivt på internettet. Oplysninger kan blive anvendt internt til sta­ti­sti­ske analyser udelukkende til intern brug.

Du har ret til at anmo­de om ind­sigt, berig­ti­gel­se eller slet­ning af dine per­so­nop­lys­nin­ger. Du kan gøre brug af dine ret­tig­he­der ved at kon­tak­te os Lone Hansen, loh@ucn.dk